Het ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS presenteerde afgelopen week de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV). Deze verkenning geeft ieder jaar een analyse van de Nederlandse energiemarkt als basis voor zowel politieke besluitvorming als het maatschappelijk debat rondom energie en klimaat.

Omdat wij als TOBLOCKCHAIN met onze PowerToShare propositie voluit inzetten op het mogelijk maken van de energietransitie, is de NEV ook voor ons interessant nieuws. Zeker in een periode waarin ook het startende kabinet Rutte III meer aandacht besteedt aan de energietransitie. We noemen even wat zaken uit de recente NEV.

Hernieuwbare energie groeit sterk maar nog niet hard genoeg

Voor de groei van de hernieuwbare energie geldt dat we op de goede weg zijn, maar nog ambitieuzer moeten worden. Het aandeel van de hernieuwbare energie groeit van 6 procent in het afgelopen jaar naar 12,4 procent in 2020, dus een verdubbeling in vier jaar tijd. Daarna wordt in 2023 een aandeel van 16,7 procent bereikt. Dat betekent dat we in 2020 nog niet op het transitieschema zitten, maar in 2023 wel. De onderzoekers verwachten een hardere groei van de zonnestroom terwijl de productie van windenergie iets achterblijft, met name op land. Op de iets langere termijn – 2030 – is de verwachting dat bijna een kwart van onze energieproductie uit hernieuwbare bronnen wordt gewonnen (ongeveer 24 procent). Uitgangspunt daarbij is dat de huidige stimulering van hernieuwbare energie (SDE+) ook na 2020 van kracht blijft.

Hier kunnen we als TOBLOCKCHAIN – net als iedereen die een duurzame ontwikkeling van ons milieu een warm hart toedraagt – natuurlijk alleen maar blij mee zijn. Beter kan altijd, maar we zitten serieus in de goede richting.

In 2025 komt circa 50 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

Onze maatschappij elektrificeert en met name de groei in hernieuwbare elektriciteitsbronnen (wind, zon) gaat erg snel. In 2025 wordt hiervan al een bijdrage van 50 procent in de totale elektriciteitsvoorziening verwacht, een aandeel dat naar twee-derde groeit in 2030. Ook hier is een voortzetting van SDE+ wel een randvoorwaarde. De groei in andere renewables zoals hernieuwbare warmte en duurzame (bio)brandstoffen lijkt moeizamer te gaan.

ontwikkeling opgesteld elektrisch vermogen nederland groei hernieuwbare energie

ontwikkeling opgesteld elektrisch vermogen Nederland (NEV 2017)

Zonnestroom wordt ook veel wordt gewonnen vanuit particuliere zonne-PV en andere kleinschaliger initiatieven. Daarom zal deze groei samengaan met een toenemende complexiteit in ons elektriciteitsnetwerk. Hierin zal naast het traditionele top-down provider-consumenten model dan ook steeds meer behoefte komen aan peer-to-peer modellen voor trading of sharing. Dit vraagt om de ontwikkeling van een zogeheten smart energy grid. Daarin kan informatie uit slimme meters direct tussen (kleinschalige) producenten en afnemers worden uitgewisseld. Met behulp van deze informatie uitwisseling is men in staat op peer-to-peer basis energie te verhandelen of te delen. Een fascinerende ontwikkeling die we met onze blockchain PowerToShare propositie faciliteren.

Toenemend belang van regionale samenwerkingsverbanden

Het rapport constateert dat gemeentes en provincies nadrukkelijker te maken krijgen met de gevolgen van de energietransitie op onder andere het ruimtegebruik, dat onder hun verantwoordelijkheid valt. Omdat hernieuwbare bronnen als zonnepanelen en windmolens meer ruimte innemen dan een conventionele centrale en in 2023 al de helft van het opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland uit zonnepanelen en windturbines bestaat, is dat een belangrijk onderwerp voor alle overheden. Nationaal, regionaal en lokaal.

Daar voegen we vanuit onze eigen ervaring nog aan toe dat de winning van hernieuwbare energie steeds vaker lokaal wordt georganiseerd en gestimuleerd, in regionale communities en initiatieven. TOBLOCKCHAIN is bijvoorbeeld betrokken bij een tweetal SBIR projecten (Rotterdam en Groningen). Daarin wordt gewerkt aan regionale energie sharing en trading mechanismes op basis van blockchain technologie.

Hernieuwbare energie en een smart grid

Het zijn positieve ontwikkelingen binnen onze nationale energievoorziening. Naast de genoemde groei in hernieuwbare energieproductie en een beperking van het algehele energieverbruik, zien we dus een ontwikkeling van grootschalige productie naar kleinere particuliere en bedrijfsinitiatieven waarvoor ook peer-to-peer informatie uitwisseling nodig is. We zijn er als TOBLOCKCHAIN trots op daar met onze PowerToShare blockchain based energy information exchange een rol in te mogen spelen.

Categories: Power to Share